شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

رئیس کنفرانس

دکتر سیدمحمد

دکتر سیدمحمد مقیمی


استاد دانشگاه تهران

مدیریت

دبیر علمی

دکتر علی اصغر

دکتر علی اصغر پورعزت


استاد دانشگاه تهران

مدیریت

رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر مصطفی

دکتر مصطفی زمانیان


استادیار دانشگاه تهران

مدیریت

دبیر اجرایی

دکتر بهاره

دکتر بهاره ماه بانویی


استادیار دانشگاه تهران

مدیریت

دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش‌مبنا-حکمرانی‌سنجی برنامه‌محور
دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری