محورها و موضوعات

حکمرانی سنجی در عرصه سیاست، امنیت، حقوق و اداره

حکمرانی سنجی در عرصه سلامت، فرهنگ و رفاه

حکمرانی سنجی در عرصه آب، کشاورزی، انرژی و محیط زیست

حکمرانی سنجی در عرصه نوآوری، فناوری

شاخص های حکمرانی آینده

دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش‌مبنا-حکمرانی‌سنجی برنامه‌محور
دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری