امروز : پنجشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۳
کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش‌مبنا-حکمرانی‌سنجی برنامه‌محور
دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری